• 2022/09/28
  ၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် ဝင်ခွင့်လူတွေ့စာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းနှင့် ခုံအမှတ်ကြေငြာခြင်း
  view details
 • 2022/09/16
  ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာနှင့် ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း နှင့် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(ရေးဖြေ) ဖြေဆိုရမည့်ရက် ကြေငြာခြင်း
  view details
 • 2022/09/16
  ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် ဆေးလက်တွေ့ပါရဂူဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း နှင့် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (ရေးဖြေ) ဖြေဆိုရမည့်ရက် ကြေငြာခြင်းင်း
  view details
 • 2022/09/16
  ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)၊ ရန်ကုန် မိသားစုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဒီပလိုမာ ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း နှင့် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(ရေးဖြေ) ဖြေဆိုရမည့်ရက် ကြေငြာခြင်း
  view details
 • 2022/09/09
  ၂၀၂၂-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် ဝင်ခွင့်လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ကြေငြာခြင်း
  view details