• 2021/01/27
  နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်(စ်)အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၉)(ပုံမှန်)သင်တန်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စ။
  view details
 • 2021/01/21
  နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၈)(နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်းခုံအမှတ်စာရင်းနှင့်ဆေးရုံတာဝန်ချဇယား
  view details
 • 2021/01/20
  2nd Kyushu Myanmar Medical Education Seminar at 67th Myanmar Medical Conference to be chaired by Rector and leading Surgeons of UM1
  view details
 • 2021/01/12
  နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်(စ်)အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၈)(နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်းနှင့်နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်(၁/၂၀၁၉)(နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စ။
  view details
 • 2020/12/25
  Call for Registration in the 6th NIES International Forum (Session 2)
  view details