ဒေါက်တာနှင်းနီလာခင် - MBBS, MMedSc (Physiology)

Position

ကထိက

Telephone

+95-1-534955

Office

Room 105/106, 1st Wing, Pyay Campus