um1_bnr

နိဒါန်း

အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဆရာဝန်ကောင်းများ မွေးထုတ်ရာတွင် လူသားတို့အား ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသော ပညာရှင်တို့ မရှိမဖြစ်ပြည့်စုံအပ်သော အရည်အသွေးများဖြစ်သည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ခံယူချက်သဘောထား၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ ကျင့်ဝတ် အစရှိသည်တို့ကို MBBS သင်ရိုးသစ်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ရရှိသွားစေရန် ရည်ရွယ်လျက် MBBS သင်ရိုးသစ်ကို ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်တွင်  (၂၀၁၉) ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ သစ်ရိုးသစ်သည် ဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် သင်ယူသူဗဟိုပြုသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးများဖြစ်သည့် မိမိကိုယ်တိုင်လမ်းကြောင်းရှာလေ့လာခြင်း၊ စနစ်တကျ ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆေးပညာ၏နိယာမများကို သညာအသိအားပြန်လည်အသုံးချသည့်အဆင့်ကို ကျော်လွန်၍ ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေခြင်း အစရှိသည့် အခွင့်အလမ်းများ ပွင့်လာစေမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကြားမှုဗျူဟာများသည် ဆေးပညာရှင်တို့ လူမှုဝန်းကျင်တို့၏ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ဆက်နွယ်၍ ပြည့်ဝအပ်သော အရည်အချင်းများ ရှင်သန်ကြီးထွားလာစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်သော သင်ရိုး၏ရလာဒ် (စွမ်းရည်ဆိုင်ရာရလာဒ်) များကို ရှေးရှုသည်။ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်၏ MBBS ဘွဲ့ရပညာရှင်များသည် လူနာဗဟိုပြုစနစ်ဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်သော အခြေခံဆရာဝန်များ ဖြစ်နိုင်စေရန် မျှော်လင့်သည်။ ဘွဲ့ကြိုဆေးပညာသင်ရိုး၏ သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ရလာဒ်များသည် အောက်ပါကဏ္ဍကြီးများပေါ်တွင် အခြေခံသည် –
 • ဆေးအသိပညာ (Medical knowledge)
 • ကုသရေး (Patient care)
 • လက်တွေ့အခြေပြု သင်ယူခြင်း (Practice-based learning)
 • စနစ်အခြေပြု သင်ယူခြင်း (System-based practice)
 • ကျင့်ဝတ်နှင့် ပညာရှင်ပီသမှု (Ethics and professionalism)
 • လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိမှု (Interpersonal and communication skills)
သင်တန်းကာလ – (၆) နှစ် အခြေခံအုတ်မြစ်ချသောနှစ် (FY)၊ ဆေးအကြိုပညာသင်နှစ် (M1 & M2)၊ ဆေးပညာသင်နှစ် (M3, M4 & M5)

Foundation Year (FY)

Foundation year has 2 semesters.

Semester 1:

Semester 1 takes 24 weeks of teaching with 6 weeks of assessment duration; students will learn GCE-A level science subjects with emphasis on application of medical science. Language subjects aim for student’s communication skills, appreciation of literature and culture needed for soft-skill development. Followings are the subjects that students have to learn in semester 1 of FY: Language-1: Myanmar Language-2: English Science-1:    Biology (Zoology and Botany) Science-2:   Physics and Mathematics Science-3:   Chemistry

Semester 2

Semester 2 takes 12 weeks of teaching with 2 weeks of  assessment duration. This semester is the short introductory course for principles of basic medical science subjects, to provide basic foundation of medical science subjects for easy understanding of Integrated system modules  in the upcoming Medical year -1 and 2 (M1 & M2). Students have to learn the following principles:
 • Structural Principle
 • Functional Principle
 • Molecular Principle
 • Principle of Disease Mechanism
 • Principle of Medical Microbiology
 • Principle of Drugs Therapy

Personal and Professional Development program (PPD)

Students are obliged to participate in PPD program, in which students are trained to abstract basic ethical principles, civic, humanity and health care system of the country. Active participation of each student in group discussions, presentations, forum on inter-professional education (IPE), reflective report writing for assigned hospital visit and project-based learning with the theme of “good human, good citizen“ is mandatory in PPD sessions . This program aims to provide opportunities for students to acquire skills of leadership, teamwork, interpersonal communication skills, and self-awareness for developing attributes of Professionalism in the practice medicine as a service to mankind.

Medical Year-1 and 2 (M1 & M2)

M-1 and M-2 of the program is mainly for basic medical sciences with clinical reasoning. In these years, students have to learn integrated teaching of basic medical science subjects in 10 system modules. Students are expected to acquire knowledge of the normal structure and function of each organ system, molecular, biochemical, and cellular mechanisms that are important in maintaining the body’s homeostasis and knowledge of the various disease mechanisms that altered in structure and function (pathology and pathophysiology) of the body. Students are expected to demonstrate understanding of scientific basis and interpretation of common diagnostic studies, ability to develop a rational therapeutic approach based on principles of pathophysiology and pharmacology.

Vertical modules

Following vertical modules are incorporated throughout the Medical years (M1to M5).
 • Clinical management
 • Ethics and professionalism
 • Community and family medicine
 • Social and behavioral science
 • Research culture and skill

Clinical Years (M3, M4 and M5)

In clinical years, students will be involved in a series of clinical rotations including electives, residential field trip for community and family medicine training. Students will undertake clinical placements in various departments of the following affiliated teaching hospitals of UM-1, Yangon:
 1. Yangon General Hospital (YGH)
 2. New Yangon General Hospital (NYGH)
 3. Yangon Specialty Hospital (YSH)
 4. West Yangon General Hospital (WYGH)
 5. East Yangon General Hospital (EYGH)
 6. Workers Hospital (WH)
 7. Yangon Central Women Hospital (CWH)
 8. Yangon Children Hospital (YCH)
 9. Yangon Orthopedic Hospital (YOH)
 10. Yangon Eye Hospital (YEH)
 11. Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery Specialist Hospital
 12. Mental Health Hospital, Yangon

Medical Year-3  (M3)

Medical Year-3 is junior clerkship training, mainly core clinical medicine with hospital-based teaching. Students will learn general medicine with related specialties and general surgery with related specialties by rotating placement posting. There is a 4-week elective period; students may choose to learn their interested field by proposing structured proposal. In the elective component, students are encouraged to seek experiential learning opportunities in contexts of their interest to broaden their awareness of   the   health   challenges   communities   are   facing.   The   elective   program   aims   for development of competencies and qualities of future physicians extend beyond medical and technical competence.

Medical Year-4  (M4)

Medical Year-4 is specialty clerkship training which focuses on specialties in all areas of medicine, including Paediatrics , O&G, Psychiatry, Geriatrics, Palliative care, Emergency Medicine, Anesthesia, Forensic Medicine with short-term re-visit to general medicine and general surgery. In this year, 4 weeks of residential field training (RFT) is included as a part of community and family medicine program. Student will be placed at township hospital and rural health centers to learn health care in the community, for understanding of health related issues with promoting health and preventing diseases. Medical  Year-5  (M5) Medical Year-5 (Final  year)  is  senior  clerkship  training  mainly  in  clinical  workplaces; students are rotated among four major clinical departments. In this year, 4 weeks of student selected component (SSC) is planned for the student’s self-directed learning; students will have their own choice to learn in one of the clinical departments for their further improvement in clinical practices.

Teaching/Learning   Activities

The   new   curriculum   emphasizes   on   student-centered learning. Students are responsible for active participation in small group teaching sessions; team-based learning, problem-based learning and case-based learning session. These teaching-learning strategies enabled independent decision making and improvement of communication skills which encourages the students to become lifelong learners in ever updating medical profession and science.

Assessment

The training program of the new MBBS course is very intensive; student’s commitment  and  dedicated  performance  are  fundamental to  ensure  the  achievement  of expected competencies/outcomes. Students will face several series of assessment including continuous assessments, module-end assessment and year-end assessments. According to the level (year) of the program, students competencies will be assessed by written tests/exams, practical test, viva-voce, OSCE (Objective Structured Clinical Examination) and   OSPE (Objective Structured Practical Examination). Attendance: all the learning process of the whole training program acquires student’s participation in both classroom setting and clinical settings. Student’s attendance and engagement  will  be  strictly  assessed  in  group  learning  activities  such  as  team-based learning, simulation-based learning and case-based learning. PDF for Undergraduate Outcome-based Integrated Curriculum: http://UM-1 MBBSProgram Guide 2021 KMM
 1. General Course Information
 2. Learning Outcomes
 3. University Graduate Attributes
 4. Learning and Teaching Attributes
 5. Assessment
 6. Course Grading
 7. Student Feedback
 8. Student Support
 9. Policies and Guidelines
 10. Fraud Awareness

1. General Course Information

The MBBS Course is designed to train medical students to become ethically minded, committed and technically competent graduates viz. medical doctors who can effectively serve in different health sectors of the nation. The course starts with strengthening and adding up of knowledge and attitude acquired in basic education in adaptation to learning the basis of learning medical courses, followed by training for pre-clinical subjects which covers basic medical science subjects, public health subjects and legal medicine. Total professional and personal development programs runs all along the medical student life. Successful students are forwarded to clinical years. Then one year compulsory internship program ensues. The whole course extends over seven years.
1. First M.B.,B.S. 1 year
2. Second M.B.,B.S 1 ½ year
3. Third M.B.,B.S 1 year
4. Final M.B.,B.S. Part I 1 year
5. Final M.B.,B.S. Part II 1 ½ year
6. House Surgeon 1 year
Total 7 years
Upon graduation, students are conferred M.B.,B.S. (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) degree.

2. Outcomes

To train medical students to be come:
 • a primary health care physician
 • a basic doctor (scholar, researcher, professional & practitioner)
 • a doctor that can serve the changing health needs of the country
All graduates of the University of Medicine 1, Yangon must be able to:
 • Demonstrate professional behavior
 • Access individual and/or population health status, and where necessary, formulate, implement and monitor management plans in consultation with patients/clients/careers/communities
 • Promote and optimize the health and welfare of individuals and/or population
 • Deliver safe and effective collaborative health care
 • Reflect on current skills, knowledge and attributes, and plan ongoing personal and professional development

3. University Graduate Attributes

 • Knowledge and understanding of the content and techniques of a chosen discipline at advanced levels that are internationally recognized.
 • The ability to locate, analyse, evaluate and synthesize information from a wide variety of sources in a planned and timely manner.
 • An ability to apply effective, creative and innovative solutions, both independently and cooperatively, to current and future problems.
 • Skills of a high order in interpersonal understanding teamwork and communication
 • A proficiency in the appropriate use of contemporary technologies
 • A commitment to continuous learning and the capacity to maintain intellectual curiosity throughout life
 • An awareness of ethical, social and cultural issues within a global context and their importance in the exercise of professional skills and responsibility.
Each attribute has been divided into “Introduced” or “Developed” or “Assessed” to map out how and where each attribute is addressed in the program.
 • Introduced = course learning outcomes do not focus on this attribute – but aspects of course delivery and student experience may contribute. Certain attributes may be tacitly addressed but not actively taught or assessed.
 • Developed = course learning outcomes and learning and teaching activities focus on preparing students to achieve the GA in a subsequent or related course – there may be formative assessment, which sits with development.
 • Assessed = a summative assessment task assesses student learning outcomes in relation to the Graduate Attribute.
 • Empty = this Graduate Attribute is not addressed in the course.

4. Course outline

First Year

 • Myanmar
 • English
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Physics
 • Botany
 • Zoology
 • Total Personal and Professional Development Programs

Second Year

 • Anatomy
 • Physiology
 • Biochemistry

Third Year

 • General Pathology
 • Microbiology
 • Pharmacology
 • Clinical Medicine
 • Clinical Surgery

Final Part I

 • Forensic Medicine
 • Preventive and Social Medicine
 • Systemic Pathology
 • In-hospital lectures in Medicine, Surgery, Pediatrics and Obstetrics & Gynecology
 • Field-trainings in Urban and Rural public health care centers

Final Part II

Pre-block in
 • Morning lectures (Specialties)
 • Evening lectures (Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynaecology, Paediatrics)
Block posting in
 • Medicine
 • Surgery
 • Pediatrics
 • Obstetrics and Gynecology
Medical Ethics is included in the Total Personal and Professional Development programs throughout the MBBS course.

House Officer Training

All students who passed the Final Part II examinations  have to continue internship program for one year at the affiliated teaching hospitals. Compulsory one year House Officer training consists of:
Paediatrics 6 weeks
Community Medicine 2 weeks
Medicine (including Mental Health) 12 weeks
Obstetrics and Gynecology (including Anesthesiology) 12 weeks
Surgery (including Emergency Medicine) 12 weeks

5. Assessment

In all academic years (except House Officer training), summative assessments are conducted by convener system in rotation. Heads of the departments from each medical universities in Myanmar are obliged to contribute in building questions, participate as co-examiners and have the decision power for distinction, pass, moderated pass and fail remarks Registrar has the responsibility for the smoothness of the examination process and confidentiality of data.

6. Course Grading

Criterion Reference System and Compartment System are used for pass/fail determination. Pass criteria is 50% of total score. Below the Pass criteria, 46% in one compartment can be considered for moderation for a particular subject if other compartments have above 46% of respective total scores. Moderation in two compartments of a subject is considered fail for that subject. Outstanding students are re-evaluated and have to sit for grand viva-voce examination.

7. Student Feedback

  Student feedback is made once per year for every academic year. Academic feedback is done after every class test. Evaluation and corrective procedures follows after each feedback.

8. Student Support

All teaching staff are also assigned as a Guardian for a group of student every academic year. Students can make consultation and ask for assistance for academic, social, health and financial issues the students encounter. Guardians keep in tract of the students under their care especially for absentees, class performance and health problems.
Master Medical Science Courses offered by the University of Medicine 1, Yangon are as follows:
 1. Master of Medical Science (Anatomy)
 2. Master of Medical Science (Physiology)
 3. Master of Medical Science (Biochemistry)
 4. Master of Medical Science (Microbiology)
 5. Master of Medical Science (Pharmacology)
 6. Master of Medical Science (Pathology)
 7. Master of Medical Science (Preventive & Social Medicine)
 8. Master of Medical Science (Internal Medicine)
 9. Master of Medical Science (General Surgery)
 10. Master of Medical Science (Obstetrics and Gynecology)
 11. Master of Medical Science (Child Health)
 12. Master of Medical Science (Pediatric Surgery)
 13. Master of Medical Science (Orthopaedics)
 14. Master of Medical Science (Medical Jurisprudence)
 15. Master of Medical Science (Otolaryngology)
 16. Master of Medical Science (Neurosurgery)
 17. Master of Medical Science (Cardiovascular Surgery)
 18. Master of Medical Science (Thoracic Surgery)
 19. Master of Medical Science (Oral and Maxillofacial Surgery)
 20. Master of Medical Science (Plastic Surgery)
 21. Master of Medical Science (Urology)
 22. Master of Medical Science (Ophthalmology)
 23. Master of Medical Science (Nuclear Medicine)
 24. Master of Medical Science (Dermatology)
 25. Master of Medical Science (Radiology)
 26. Master of Medical Science (Anesthesiology)
 27. Master of Medical Science (Medical Rehabilitation)
 28. Master of Medical Science (Mental Health)
 29. Master of Medical Science (Medical Oncology)
PhD/Doctorate Courses offered by the University of Medicine 1, Yangon are as follows:
 1. PhD (Anatomy)
 2. PhD (Physiology)
 3. PhD (Biochemistry)
 4. PhD (Microbiology)
 5. PhD (Pharmacology)
 6. PhD (Pathology)
 7. PhD (Preventive and Tropical Medicine)
 8. Doctor of Medical Science (General Medicine)
 9. Doctor of Medical Science (Cardiology)
 10. Doctor of Medical Science (Respiratory Medicine)
 11. Doctor of Medical Science (Neurology)
 12. Doctor of Medical Science (Nephrology)
 13. Doctor of Medical Science (Gastroenterology)
 14. Doctor of Medical Science (Hepatology)
 15. Doctor of Medical Science (Clinical Haematology)
 16. Doctor of Medical Science (Rheumatology)
 17. Doctor of Medical Science (Tropical & Infectious Diseases)
 18. Doctor of Medical Science (Endocrinology)
 19. Doctor of Medical Science (General Surgery)
 20. Doctor of Medical Science (Orthopaedics)
 21. Doctor of Medical Science (Hand Surgery)
 22. Doctor of Medical Science (Cardiovascular Surgery)
 23. Doctor of Medical Science (Thoracic Surgery)
 24. Doctor of Medical Science (Neurosurgery)
 25. Doctor of Medical Science (Urology)
 26. Doctor of Medical Science (Ophthalmology)
 27. Doctor of Medical Science (Otolaryngology)
 28. Doctor of Medical Science (Oral & Maxillofacial Surgery)
 29. Doctor of Medical Science (Plastic Surgery)
 30. Doctor of Medical Science (Paediatric Medicine)
 31. Doctor of Medical Science (Paediatric Surgery)
 32. Doctor of Medical Science (Neonatology)
 33. Doctor of Medical Science (Obstetrics and Gynaecology)
 34. Doctor of Medical Science (Reproductive Health)
 35. Doctor of Medical Science (Gynaeoncology)
 36. Doctor of Medical Science (Radiology)
 37. Doctor of Medical Science (Anaesthesiology)
 38. Doctor of Medical Science (Medical Jurisprudence)
 39. Doctor of Medical Science (Medical Rehabilitation)
 40. Doctor of Medical Science (Mental Health)
 41. Doctor of Medical Science (Spine Surgery)
 42. Doctor of Medical Science (Hepatobiliary Surgery)
Postgraduate Diploma Courses offered by the University of Medicine 1 Yangon are as follows:
 1. Diploma in Tuberculosis and Chest Diseases
 2. Diploma in Family Medicine
 3. Diploma in Sexually Transmitted Diseases (STD)
 4. Diploma in Pathology
 5. Diploma in Clinical Pharmacology
 6. Diploma in Radiology
 7. Diploma in Anesthesia
 8. Diploma in Obstetrics and Gynecology
 9. Diploma in Paediatrics
 10. Diploma in Primary Emergency Care
 11. Diploma in Transfusion Medicine
 12. Diploma in Research Methodology and Research Ethics
 13. Certificate in Organ Donation and Transplantation