2020/04/06
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် MBBS ဘွဲ့ရဆရာဝန်များအတွက် ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်ကတ်နှင့် အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည့်အစီအစဥ်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် MBBS ဘွဲ့ရဆရာဝန်များအတွက် ဆရာဝန်မှတ်ပုံတင်ကတ်နှင့် အထွေထွေဆေးကုသခွင့်လိုင်စင် တို့ကို ၇-၄-၂၀၂၀ မှ ၉-၄-၂၀၂၀ ရက်များအတွင်း ပူးတွဲပါအတိုင်း အုပ်စုခွဲ၍ ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။