ဒေါက်တာသင်းသင်းစိုး - MBBS, MMedSc (Physiology)

Position

ကထိက

Telephone

+95-1-230789

Office

Room 105/106, 1st Wing, Pyay Campus