2022/08/30
၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း။

၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးသူများ ၊ ဆေးတက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်လျှောက်ထားလိုသူများ သိရှိနိုင်ပါရန်။