ဆေးပညာသင်ကြားရေးဌာန

ဆေးပညာသင်ကြားရေးဌာနသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည်။

  • အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး
  • ဝင်ခွင့်ရေးရာကိစ္စရပ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း (ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်)
  • သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
  • စာမေးပွဲများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
  • ဆေးပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ (ဆရာ/မများအား သင်တန်းများပေးခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပေးခြင်း အစရှိသည်)