2019/09/12
နောက်ဆုံးနှစ်အမ်ဘီဘီအက်အပိုင်း(ခ)သင်တန်း(ပုံမှန်)နှင့်(၆/၂၀၁၇)သင်တန်း(နောက်ဆက်တွဲ)စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြေညာချက်