2023/11/07
၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ မိမိစရိတ်ဖြင့် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများ စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒဘာသာ အောင်မြင်ပြီး ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များ၏ ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ မိမိစရိတ်ဖြင့် ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/သူများ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/သူများ စာရင်းကို အောက်ပါ link တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ မိမိစရိတ်ဖြင့် ဝင်ခွင့်ရသူများ စာရင်း