2023/09/14
၂၀၂၃-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစား‌ပေးဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများအနက် (၁၉.၉.၂၀၂၃) နှင့် (၂၀.၉.၂၀၂၃) ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်မည့် ပထမအကြိမ် ဝင်ခွင့် လူတွေ့ နှုတ်မေး စာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၃-ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဦးစား‌ပေးဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများအနက် (၁၉.၉.၂၀၂၃) နှင့် (၂၀.၉.၂၀၂၃) ရက်နေ့များတွင် ပြုလုပ်မည့် ပထမအကြိမ် ဝင်ခွင့် လူတွေ့ နှုတ်မေး စာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ http://um1yangon.edu.mm/wp-content/uploads/2023/09/2023-Ent_-Viva-ListPart-A.pdf http://um1yangon.edu.mm/wp-content/uploads/2023/09/2023-Ent_-Viva-ListPart-B.pdf http://um1yangon.edu.mm/wp-content/uploads/2023/09/2023-Ent_-Viva-ListPart-C.pdf